0
Lemmikud tooted

Privaatsuspoliitika

Me hoolitseme Teie privaatsuse ja isikuandmete turvalisuse eest. Lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli, 2016 määrusest 2016/679 (EÜ) füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise asjus, määruse 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) kehtetuks tunnistamisest, tagame Teie isikuandmete eriti läbipaistva ja ausa töötlemise. Selles privaatsuspoliitikas võite tutvuda oma õigustega ja informatsiooniga Teie isikuandmete töötlemise kohta.

Teie isikuandmete valdaja on MB „Atviros idėjos“, juriidilise isiku kood 303916994, aadress J. Vaičkaus g. 10, Mažeikiai, Leedu. Kontakttelefoni Nr. +370 690 22212, e-posti aadress: info@openauto.ee


1. MIS ON MUUTUNUD PEALE UUE SEADUSE JÕUSTUMIST?

Teie isikuandmete turvalisuse eest hoolitseme alates meie tegevuse algusest, seetõttu ei too uus määrus meie tegevusse kardinaalseid muudatusi. Seaduse uue redaktsiooni jõustumise järel oli meil tarvis vaid täiendada teie õigusi uute punktidega. Me peame ka edaspidi kinni kõikidest allpool esitatud isikuandmete kaitsmise ja töötlemise põhimõtetest:
1.1.1. Töötleme isikuandmeid seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte); p;1.1.2. Kogume isikuandmeid kindlaksmääratud, selgelt piiritletud ning seaduslikel eesmärkidel ja ei töötle neid nende eesmärkidega mittesobivatel viisidel (eesmärkide piiritlemise põhimõte);
1.1.3. Tagame, et töödeldavad isikuandmed oleksid adekvaatsed, õiged ja vaid sellised, mida vajatakse nende töötlemise eemärgi täitmiseks (andmete hulga vähendamise põhimõte);
1.1.4. Tagame, et isikuandmed oleksid täpsed ja vajaduse korral uuendatud; rakendame kõiki põhjendatud vahendeid tagamaks, et ebatäpsed isikuandmed, lähtudes nende töötlemise eesmärgist, oleksid viivitamatult kustutatud või parandatud (täpsuse põhimõte);
1.1.5. Säilitame isikuandmeid sellisel kujul, et andmete subjekti isikusamasust võiks tuvastada mitte kauem, kui see on vajalik eemärgil, milleks neid andmeid töödeldakse (säilitamiskestuse piiramise põhimõte);
1.1.6. Töötleme isikuandmeid sellisel viisil, et rakendades asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid oleks tagatud isikuandmete kaitsmine, sealhulgas kaitsmine isikuandmete loata töötlemise või ebaseadusliku töötlemise, tahtmatu kaotamise, hävitamise või rikkumise eest (jagamatuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).


2. MILLISEID MINU ISIKUANDMEID KOGUTE JA TÖÖTLETE?

2.1. Me kogume ja töötleme ainult Teie adekvaatseid ja õigeid isikuandmeid, mida on tarvis nende töötlemise eemärkide saavutamiseks.

2.2. Isikuandmed, mida kogume ja töötleme kui te meilt ostate:
2.2.1. Kui Te ostate meie veebikauplusest isikliku konto lepingut sõlmimata, kogume me Teie tellimuse täitmiseks vajalikke isikuandmeid:
 • Nimi;
 • Perekonnanimi;
 • E-posti aadress;
 • Telefoninumber;
 • Teie ostetud kaupade kohaletoimetamise aadress;
 • IP aadress.
2.2.2. Kaupade kohaletoimetamise aadressi palume vaid sel juhul, kui soovite tellimust esitades, et kaubad toimetatakse Teie mugavuse eesmärgil näidatud aadressil.

2.3. Isikuandmed, mida kogume ja töötleme meie veebikaupluses kontot luues, kuid ilma ostu vormistamata:
2.3.1. Selleks et ostmine oleks meie veebikaupluses võimalikult mugavam ja kiirem, võite luua oma isikliku konto. Oma isikliku konto loomisel me kogume ja töötleme järgmisi Teie andmeid:
 • Nimi;
 • Perekonnanimi;
 • E-posti aadress;
 • Telefoninumber;

2.4. Muud isikuandmed, mida me kogume ja töötleme, kui Te kasutate meie veebikauplust:
2.4.1. Kui Te ostate meie veebikauplusest, kogume ja töötleme Teie mugavuse eesmärgil järgmisi andmeid:
 • Ostude ajalugu;
 • Maksmiste ajalugu;
 • Teie ja Meie vahelise kirjavahetuse ajalugu, kaasa arvatud e-kirjad;
 • Põhiinformatsioon kolmandate isikute kohta kes saavad kauba/-ad ;
 • IP aadress.
2.4.2. Võite näidata ostetud kauba saajana teise isiku, kui see isik on andnud oma nõusoleku. Esitades meile kaupu vastuvõtva kolmanda isiku informatsiooni Te kinnitate, et teil on selle isiku nõusolek tema isikuandmete üleandmise, kasutamise ja töötlemise asjus.


3. MILLISEL EEMÄRGIL MINU ISIKUANDMEID KOGUTE JA TÖÖTLETE?

3.1. Teie isikuandmeid kogume vaid kindlaksmääratud, selgesti piiritletud ning seaduslikel eesmärkidel ega töötle edaspidi nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil.

3.2. Lepingu sõlmimiseks ettevalmistumise eesmärgil töödeldavad teie isikuandmeid:
3.2.1. Loonud meie veebikaupluses isikliku konto, kuid sel korral mitte midagi ostes, võite Te mistahes ajal tagasi tulla ja jätkata ostmist ilma täiendava registreerimiseta. Selleks et teil oleks võimalus ostmist jätkata mistahes ajal, kogume ja töötleme Teie järgmisi isikuandmeid:
 • Nimi;
 • Perekonnanimi;
 • Telefoninumber;
 • E-posti aadress;
3.2.2. Sel eesmärgil võite Te esitada ka täiendavaid isikuandmeid, mida me töötleme kui Te need oma isiklikule kontole sisestate ja säilitate.

3.3. Lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil töödeldavad Teie isikuandmed:
3.3.1. Selleks et võiksime Teile müüa meie veebikaupluses väljavalitud kaupu on meil tarvis töödelda Teie järgmisi isikuandmeid:
 • Nimi;
 • Perekonnanimi;
 • Telefoninumber;
 • E-posti aadress;
 • Teie ostetud kaupade kohaletoimetamise aadress;
 • IP aadress.
3.3.2. Kaupade kohaletoimetamise aadressi palume Teilt vaid sel juhul, kui soovite tellimust esitades, et kaubad toimetatakse Teie mugavuse eesmärgil muul aadressil.

3.4. Teenuste parandamise ja tegevuse analüüsimise eesmärgil töödeldavad teie isikuandmed:
3.4.1. Soovime, et meie veebikaupluse kasutamine oleks võimalikult lihtsam ja mugavam, seetõttu viime alaliselt läbi oma tegevuse analüüsi, mille käigus analüüsime ja töötleme Teie järgmisi isikuandmeid:
 • Ostude ajalugu;
 • Meie kaupluse lehitsemise ajalugu;
 • Maksmiste ajalugu;
 • Vastukajad meilt ostetud kaupade kohta;
 • Küsitluste käigus antud vastused;
 • Teie ja Meie vaheline kirjavahetuse ajalugu, kaasa arvatud e-kirjad;

3.5. Üldiste ja individuaalsete pakkumiste esitamise ning profileerimise eesmärgil töödeldavad teie isikuandmed:
3.5.1. Selleks et esitada Teile üldisi pakkumisi kaupade ja meie poolt organiseeritavate loteriide, kampaaniate, projektide kohta töötleme teie järgmisi isikuandmeid:
 • Nimi
 • telefoninumber
 • E-posti aadress;
 • Kohaletoimetamise aadress;
 • Kohaletoimetamise viiside ajalugu.

3.6. Palvete ja küsimuste lahendamise eesmärgil töödeldavad Teie isikuandmed:
3.6.1. Püüdes osutada Teile kvaliteetseid teenuseid ning tagada igakülgset teenindamist, töötleme Teie isikliku konto loomisel ja ostmisel meile esitatud isikuandmeid ka Teie küsimuste ja palvete lahendamise eesmärgil.


4. KAS MINU ISIKUANDMEID KOGUTAKSE JA TÖÖDELDATAKSE SEADUSLIKULT?

4.1. Kinnitame Teile, et Teie isikuandmeid kogume ja töötleme vaid seaduslikul alusel st Teie isikuandmeid kogume ja töötleme vaid:
4.1.1. Ostes meilt kaupu, koostatakse meie ja Teie vahel ostu-müügileping ja Teie andmeid töötleme selle alusel;
4.1.2. Kui registreerite end meie veebikaupluses ja loote oma isikliku konto, töötleme teie andmeid kui Te valmistute tulevikus ostma;
4.1.3. Kui olete andnud oma nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks;
4.1.4. Täites meile kohaldatavate seaduste nõudeid;
4.1.5. Riigi poolt volitatud institutsioonide nõudel.


5. KAS VÕIN MITTE NÕUSTUDA OMA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA KUID SIISKI KASUTADA openauto.ee VEEBIKAUPLUST?

5.1. Te võite alati mitte nõustuda Teie isikuandmete täiendava analüüsi ja turunduse eesmärgil toimuva töötlemisega. Kuid ilma tellimuse täitmiseks kohustuslike andmeteta ei ole võimalik lõpetada ostmist, kuna meil ei ole võimalik sellist tellimust täita.


6 KELLELE ANTAKSE ÜLE MINU ISIKUANDMED?

6.1. Isikuandmed antakse üle vaid usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele, kellega oleme sõlminud lepingud ja ainult selles mahus, mis on vajalik teenuse osutamiseks. Teile teenuse osutamise eesmärgil anname Teie isikuandmed üle nendele oma partneritele:
6.1.1. Kulleriteenuseid osutavatele ettevõtetele, kes toimetavad kaubad Teie näidatud aadressil;
6.1.2. Kaupade tarnijatele, kes tarnivad Teile kaubad otse.

6.2. Samuti esitame Teie isikuandmed:
6.2.1. Õiguskaitseorganitele Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras;
6.2.2. Riiklikele institutsioonidele ja kohtutele, kui selline kohustus on seadusega sätestatud.


7. KUI KAUA SÄILITATAKSE MINU ISIKUANDMEID?

7.1. Teie isikuandmeid säilitatakse niikaua, kui on vajalik kaupade ostulepingu täitmiseks, kuid mitte vähem, kui meid kohustavad meie tegevust reguleerivad seadused. Teie isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse Teie eelnevalt antud nõusolekul kuni Teie nõusoleku tühistamise päevani.


8. KUIDAS VÕIN TUTVUDA OMA TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETEGA?

8.1. Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega, mida me töötleme. Meie poolt töödeldavate oma isikuandmetega võite tutvuda järgmistel viisidel:
8.1.1. Saates meile e-postitsi palve: info@openauto.ee;
8.1.2. Kõpsates meie kodulehel viidet https://www.openauto.ee/gdpr ja täites palve.


9. KAS VÕIN OMA ISIKUANDMEID MUUTA/TÄIENDADA?

9.1. Kui märkate, et Teie isikuandmed on ebatäpsed või mittetäielikud ja soovite neid muuta või täpsustada, võite seda teha järgmisel viisil:
9.1.1. Oma isikliku konto kaudu, minu profiili redigeerimise keskkonnas;
9.1.2. Saates meile vastava sisuga palve e-postitsi: info@openauto.ee;
9.1.3. Teatades meile telefoni teel: +370 690 22212;
9.1.4. Tulles meie kauplemise kohta.


10 KAS VÕIN NÕUDA MINU ISIKUANDMETE KUSTUTAMIST?

10.1. Teil on õigus paluda teie isikuandmete töötlemise lõpetamist ja nende kustutamist ning Teie isikuandmed kustutatakse, kui Teilt on saadud palve.

10.2. Teie isikuandmeid ei kustutata meie andmebaasist juhul, kui peale Teilt palve saamist tuvastame, et:
10.2.1. Teie isikuandmed on vajalikud selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid koguti ja töödeldakse;
10.2.2. Te ei ole tühistanud oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut;
10.2.3. Te ei olnud nõus Teie isikuandmete töötlemisega, kuid nende andmete töötlemine on vajalik meie seaduslike huvide eesmärgil;
10.2.4. Teie isikuandmete töötlemist kohustavad meile kohaldatavad Euroopa Liidu ja rahvuslikud seadused;
10.2.5. Teie andmeid peame töötlema seaduslike nõuete esitamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil.

10.3. Teie isikuandmete kustutamise palve võite esitada järgmistel viisidel:
10.3.1. Oma isikliku openauto.ee konto kaudu;
10.3.2. Saates meile e-postitsi info@openauto.ee vastava sisuga palve;
10.3.3. Teatades meile telefonil +370 690 22212;
10.3.4. Tulles meie kauplemise kohta.


11. KAS VÕIN PIIRATA MINU ISIKUANDMETE TÖÖTLEMIST JA KUIDAS SEDA TEHA?

11.1. Teil on õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist meie poolt. Kui te piirate Teie isikuandmete töötlemist, ei teosta me Teie isikuandmetega mingeid toiminguid välja arvatud nende säilitamine. Isikuandmete töötlemist võite piirata vähemalt ühe asjaolu olemasolul nendest:
11.1.1. Teie isikuandmed on ebatäpsed (Isikuandmete töötlemise toimingud on sel juhul piiratud kuni andmete täpsuse kontrollimiseni);
11.1.2. Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Te ei ole nõus teie andmete kustutamisega;
11.1.3. Teie isikuandmed on vajalikud nõuete esitamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil;
11.1.4. Teie isikuandmeid töödeldakse, kui Te olete vastu sellisele andmete töötlemisele (andmete töötlemist piiratakse sel alusel kuni kontrollitakse, kas põhjus, mille tõttu me töötleme Teie isikuandmeid on ülemuslikum kui Teie palve).

11.2. Oma isikuandmete töötlemist võite piirata järgmisel viisil:
11.2.1. Esitades palve oma isikliku openauto.ee konto kaudu;
11.2.2. Saates meile vastava sisuga palve e-postitsi: info@openauto.ee;
11.2.3. Teatades meile telefonil: +370 690 22212;
11.2.4. Tulles meie kauplemise kohta.


12. KAS VÕIN OMA NÕUSOLEKU TAGASI KUTSUDA KUIDAS SEDA TEHA?

12.1. Oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku võite tühistada mistahes ajal. Nõusoleku võite tühistada mitmel viisil:
12.1.1. Oma isikliku konto kaudu profiili redigeerimise keskkonnas kõrvaldage linnuke oma nõusoleku vastas.
12.1.2. Saates meile palve e-postitsi: info@openauto.ee;
12.1.3. Teatades meile telefonil: +370 690 22212.


13 MIS ON ANDMETE EDASTAMISE ÕIGUS? KUIDAS VÕIN SEDA KASUTADA?

13.1. Andmete edastamise õigus tähendab, et Teil lubatakse saada süstematiseeritud, lihtsalt kasutatavaid, arvuti poolt loetavaid neid Teie esitatud isikuandmeid, mida me töötleme automatiseeritud vahenditega. Tehniliste võimaluste olemasolul ja Teie palvel võidakse selliseid Teie andmeid saata edasi Teie poolt näidatud isikule.

13.2. Palve teie isikuandmete esitamise või süstematiseeritud formaadis edastamise kohta võite esitada järgmistel viisidel:
13.2.1. Oma isikliku openauto.ee konto kaudu;
13.2.2. Saates meile vastava sisuga palve e-postitsi: info@openauto.ee;
13.2.3. Esitades meile palve telefoni teel: +370 690 22212;
13.2.4. Tulles meie kauplemise kohta;
13.2.4. Kõpsates meie kodulehel järgmist viidet ja täites palve: https://www.openauto.ee/gdpr.


14 KAS VÕIN ESITADA PALVE OMA ÕIGUSTE RAKENDAMISE ASJUS?

14.1. Teie isikuandmete töötlemisega seotud palveid võite Te esitada meile järgmistel viisidel:
14.1.2. Oma isikliku openauto.ee konto kaudu;
14.1.3. Saates meile vastava sisuga palve e-postitsi: info@openauto.ee;
14.1.4. Esitades meile palve telefoni teel: +370 690 22212;
14.1.5. Tulles meie kauplemise kohta.

14.2. Teie identifitseerimise toimub meie süsteemis Teie e-posti aadressi alusel. Esitades meile palve ühel eespool näidatud viisil näidake alati ära oma e-posti aadress mille põhjal kogutud informatsiooni esitatakse. Kui te ei näita oma e-posti aadressi või see ei vasta palve esitanud isiku e-posti aadressile ei ole meil võimalik Teid õigesti identifitseerida ja esitada Teie poolt palutud informatsiooni või täita Teie palvet.

14.3. Teie mugavuse eesmärgil võite palvete vormid leida oma kontole sisse logimise järel, isikliku profiili redigeerimise keskkonnas.
14.3.1. Kui arvate, et Teie õigusi on rikutud, võite pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Riikliku andmekaitse inspektsiooni poole.


15. MIS ON KÜPSISED?

15.1. Küpsised on väiksed tekstifailid, mis saadetakse Teie seadmesse kui Te külastate meie kodulehte. Küpsised aitavad meil Teie seadet ära tunda ja aitavad parandada meie kodulehe funktsionaalsust ning kergendada selle kasutamist.

15.2. Lähemalt küpsiste ja nende kasutamise kohta lugege Küpsiste poliitikast https://www.openauto.ee/cookies-policy